Ogłoszenie 05.05.2008

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu „ Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Projekt i budowę zakładu produkcyjnego wraz z pomieszczeniami dodatkowymi w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wraz z zagospodarowaniem nawierzchni zewnętrznych, dróg wewnętrznych, parkingu i terenów zielonych. "

- Celem planowanej inwestycji jest projekt i budowa zakładu produkcyjnego
wraz z zapleczem w postaci węzłów sanitarnych, szatni, magazynów i
pomieszczeń biurowych.

- Wysokość budynku nie powinna przekroczyć 8 metrów, długość budynku jest ograniczona do 90 m, a szerokość do 2 x 40 m.

- Hale magazynowo-produkcyjne łącznie z częścią biurowo-socjalną o przybliżonej pow. 8.000 m2

- Część biurowo-socjalna 600-800 m2

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce realizacji projektu/budowy:
STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: 31.10.2008

4.

Termin realizacji/wykonania prac: do końca grudnia 2009

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
b). w sprawach technicznych oraz dodatkowych informacji:
- Stanisław Markiewicz (59) 8405158, fax. (59) 8481999, e-mail:
s.markiewicz@stako.pl

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: s.markiewicz@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Zamawiający złoży zamówienie u tego Wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie oraz będzie posiadał doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia