Ogłoszenie 15.07.2008

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu „ Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Transport ponadgabarytowy ładunku według poniższych dwóch rysunków"1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce załadunku: SECO/WARWICK SA
ul. Sobieskiego 8
66-200 Świebodzin

3.

Miejsce dostawy: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

4.

Termin składania ofert: do 01.10.2008

5.

Termin realizacji: początek 2009 r.

6.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Piotr Bąk (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.bak@stako.pl

7.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.bak@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

8.

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta ostateczna zostanie uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie.

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

10.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia