Ogłoszenie 27.03.2008

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o." dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Piec do przesycania i starzenia butli aluminiowych z gatunku 6061 w zakresie temperatur od 175oC do 530 oC wraz z komorą chłodzenia wodnego."

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce dostawy: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: do 30.09.2008

4.

Termin realizacji/wykonania: styczeń 2009

5.

Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 1 piec do przesycania czyli nagrzewania butli aluminiowych do temperatury 530oC a następnie szybkiego chłodzenia w ośrodku wodnym o temp. niewiększej niż 30oC. Po tym etapie butle będą poddane leżakowaniu na wolnym powietrzu przez 48 godzin poczym poddane zostaną starzeniu tj. ponownemu włożeniu do tego samego pieca do temperatury 175oC
na 8-9 godzin.
Dane butli aluminiowych: średnica 200-450 mm, długości 500-3000 mm.
Materiał: aluminium w gatunku 6061.
Wielkość jednorazowego wsadu: 2200 kg.
Typ pracy urządzenia: ciągły, 16 godzin w ciągu doby
Rysunek poglądowy butli - rys. nr.5607.00


6.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Stanisław Kubicz (59) 8405126, fax. (59) 8481999, e-mail: s.kubicz@stako.pl

7.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: s.kubicz@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

8.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
- ceną urządzenia,
- dostępnością serwisu,
- doświadczeniem,

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

10.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia